Breaking News

  سرو تال


محتویات برنامه :       ادبی  ونشرغزلیات ارام

جزیات برنامه 

         نشر غزلیات مختلف از غزلسرایان دنیا که غزل خود ارامش بخش ونهایت احساس در سرُ وتال ودر پرده های طبله ونِی نهفته است وایجاد فضای ارام برای شنوینده میشود وهمچمان نشرغزلیات که اشعرا زیبا وشعرای بزرگ انرا سرده اند این برنامه که روز جمعه نشر میشود دریک زمان مشخص وروز رخصتی که همه میتوانند بشنوندولذت واقعی غزل وموسیقی ارامش بخش را ببرند

غزل

نشر مشهور ترین غزلیات جهان

دکلمه شعر های کوتاه

نشر ارام بخش ترین الات موسیقی غزل  طبله ،سیتار ،نای و غیره

  •  

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.
Contact UsHomeCall Us Find Us on Facebook