Breaking News

اټن د وطن

اټن د وطن


جزئیات برنامه 

  در حدود چند دهه اخیر ما گواهی مشکلات از قیبل نبود امنیت اقتصا پایین و نبود اگاهی درست از فرهنگ و عنعنات در افغنستان بوده ایم بدین وسیله  برنامه اټن د وطن بیان کننده فرهنگ و عنعنات کهن کشور ما بوده و در این برنامه اگاهی ازرسم و رواج  پنج هزار ساله ما و همچنان اهنگ های زیبا اټنی و قرصک های زیبا به  نشر میرسد و این برنامه توسط یک مجری موفق رادیو در روزهای پنجشنبه ساعت 3:30 الی 5:30 عصر گردانندگی میشود

اتن ملی در جامعه ما از اهمیت زیادی برخوردار است و در هر منطقه علاقمند زیاد دارد. هزاران سال قبل زمانی که انسان ها در مزارع زندگی می کردند، کوشا برآن بودند تا احتیاجات اولیه خود را مرفوع سازند. وقتی که بیکار می شدند و یا بالای چیزی مصروف می بودند با خود زمزمه می کردند. همین زمزمه ها نخستین گامی بود برای بیت ها و آواز، به همینگونه وقتی که آنها احساس خوشی می کردند و یا ازکارهای شان راضی می شدند، دست های پرازخوشی را به هم میزدند، سرهای خود را حرکات موزون می دادند و بدین گونه اظهارخوشی می کردند. همانا این حرکات توام با رقص ها بود. همین رقص ها بعداٌ اشکال و انواع گوناگون را به خود گرفت و هر منطقه نظربه عنعنات خویش به اجرا آن می پردازند

تاریخ اتن از دوره کهن آریانا آغاز شده و مردمان سرزمین آریانا در نشست های اجتماعی خود رقص مشترک داشتند که به نام اتن یاد می شد. اتن انواع گوناگون دارد و به هر منطقه مربوط می شود. اتن آریایی ازدیدگاه جنسیت به سه نوع است.
 اتن زنانه
اتن مردانه
 اتن مشترک

اتن در دوره آریایی ها از طرف شب و روز اجرا می شد. هنگامی که اتن از طرف شب اجرا می شد، در بین حلقه اتن آتش روشن می نمودند و سایه بازی کنان در اطراف دیوار های میدان ظاهر می شد و همین سایه ها باعث دلچسپی مردم می شد.

در پهلوی آن آریایی ها درهنگام خوشی اتن می کردند، در میدان های جنگ نیز بخاطر بجوش آوردن خون جوانان اتن می نمودند. یکی از علت های پیروزی این سرزمین در جنگ ها همین بود. وقتی که تجاوز گران به این سرزمین هجوم می آوردند، دهل ها نواخته می شد که از آن صدا های قهرآور شنیده می شد، جوانان با شمشیرها به میدان جنگ می آمدند و خویش را آماده جنگ می دانستند.
اتن یک رقص دیرینه افغانها است؛ معمولا توسط مردها بگونه تشریفاتی اجرا می شود. عقیده بر این بود که اتن، نظامیان را قبل از رسیدن به هدف به خداوند (ج) نزدیک می سازد. این رقص توسط مغول ها به میان آمده بود و افغانهای  که در سرحدات و مناطق جنوبی افغانستان وجود دارند، آن را اجرا می کردند

معرفی اټن ملی

اټن پکتیا خوست

اټن کابل میدان لوګر

اټن کندهار هلمند غزنی

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.
Contact UsHomeCall Us Find Us on Facebook